Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare
Organisationsnummer
Adress
Telefon
E-post
Webbadress
Billmate AB (nedan "Billmate")
556918-4129
Östergatan 20, 211 25 Malmö
040-30 35 00
info@billmate.se
https://www.billmate.se/

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Konsumentkredit som konsumenten använder vid kreditköp av varor eller tjänster hos Handlare som är anslutna till Billmate.
Det sammanlagda kreditbeloppet

Det sammanlagda kreditbeloppet utgörs av den summa köpet av varor eller tjänster uppgår till. Kreditutrymmet bestäms genom en kreditprövning vid varje nytt köp.

I denna blankett anges information om delbetalningskrediten utifrån
a) ett exempelbelopp om 10 000 SEK, ränta 12%, uppläggningsavgift 299 SEK, aviavgift 35 SEK, löptid 12 månader,
samt,
b) ett exempelbelopp om 10 000 SEK, kampanjränta 0%, uppläggningsavgift 299 SEK, aviavgift 39 SEK, löptid 12 månader

Villkoren för kreditutnyttjandet Konsumenten erhåller krediten i samband med köp av varor och tjänster hos Handlare som samarbetar med Billmate, under förutsättning att det sammanlagda kreditbeloppet godkänns. Krediten kan lyftas i samband med att köp enligt ovan har genomförts.
Kreditavtalets löptid Krediten gäller till dess att full betalning har skett.
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

För fullföljande av villkoren enligt fast delbetalningsplan ska betalningar ske enligt de vid köptillfället angivna villkoren. Belopp och antal delbetalningar anges i samband med köpet och/eller på det kreditavtal som skickas till konsumenten.

Avräkning sker i följande ordning: Ränta, kostnader för krediten, eventuella förseningsavgifter och dröjsmålsränta samt därefter kapitalbelopp.

Det totala belopp som du ska betala Det totala belopp som ska betalas framgår av den delbetalningsfaktura som skickas till konsumenten varje månad. Det totala belopp som ska betalas beror på beviljat och utnyttjat kreditutrymme samt hur du väljer att lägga upp din delbetalning.
Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara eller en tjänst eller är kopplad till leveranser av specifika varor eller tillhandahållande av en tjänst Kredit erhålls endast i samband med köp av varor eller tjänster och utgör således betalningsanstånd för sådana varor eller tjänster.
Varans/tjänstens namn, kontantpris Namn och kontantpris framgår av orderbekräftelse från Handlaren.

3. Kreditkostnader

Kreditränta

Villkoren gäller när konsumenten vid köptillfället valt att betala enligt en fastställd delbetalningsplan. Villkoren gäller endast för det aktuella köpet och så länge som konsumenten följer den valda planen. De olika fasta delbetalningsalternativ som Billmate erbjuder är för närvarande följande. Observera dock att avvikelser kan förekomma för enskilda Handlare, det är därför de vid köptillfället valda delbetalningsvillkoren som gäller.

Exempel a)

Betalningsvillkor Uppläggningsavgift Adm. avgift Kreditränta
3 månader 99 SEK 35 SEK 12%
6 månader 199 SEK 35 SEK 12%
12 månader 299 SEK 35 SEK 12%

Exempel b)

Betalningsvillkor Uppläggningsavgift Adm. avgift Kreditränta
3 månader 149 SEK 35 SEK 0%
6 månader 299 SEK 35 SEK 0%
12 månader 499 SEK 35 SEK 0%
Effektiv ränta

Exempel a)
Ett köp om 10 000 SEK till 12% nominell ränta med en återbetalningstid på 12 månader, 299 SEK i uppläggningsavgift och 35 SEK i administrationsavgift ger en effektiv ränta på 28,46%.
Totalt belopp att betala blir 11 381 SEK.

Exempel b)
Ett köp om 10 000 SEK till 0 % kampanjränta med en återbetalningstid på 12 månader, 499 SEK i uppläggningsavgift och 35 SEK i administrationsavgift ger en effektiv ränta på 18,85%.
Totalt belopp att betala blir 10 919 SEK.

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
- en försäkring som säkrar krediten, eller
- någon annan kompletterande tjänst?

Nej, krediten erhålls utan krav på försäkring och utan krav på kompletterande tjänster.
Kostnader för krediten Konsumenten är skyldig att betala de kostnader som Billmate har för krediten. Dessa kostnadsersättningar utgörs av uppläggningsavgift och administrationsavgift och redogörs för ovan.
Kostnader i samband med försenade betalningar

Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift om 60 SEK om skriftlig betalningspåminnelse utställts. Därutöver tillkommer dröjsmålsränta som f.n. uppgår till 24 procent jämte gällande referensränta.

Överlämnas fordran till inkassobolag tillkommer inkassokostnader.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt Konsumenten har enligt lag rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
Förtidsåterbetalning Konsumenten har rätt att när som helst avsluta krediten genom att förtidsbetala kvarvarande skuld. Konsumenten är skyldig att betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till dess att förtidsbetalning sker.
Sökning i en databas Om kreditansökan nekas på grundval av en sökning i en extern databas kommer Billmate att informera konsumenten om vilken databas som använts och resultatet av sökningen.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Konsumenten har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal.

5. Ytterligare information gällande distansförsäljning av finansiella tjänster

Registrering/tillsynsmyndighet Billmate AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556918-4129. Billmate AB står under Finansinspektionens tillsyn.
Utnyttjande av ångerrätten

Enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) har du som kund ångerrätt avseende ingånget avtal om kredit. Ångerfristen är 14 dagar och räknas från den dag då kreditavtalet och dess villkor kommer dig som kund tillhanda. Ångerrätten utnyttjas genom att du skickar skriftligt meddelande till Billmate AB, Box 526, 211 25 Malmö, ringer till Billmates kundservice på telefonnummer 040-30 35 00 eller skickar e-post till info@billmate.se eller webbformulär på www.billmate.se. Om du som konsument ångrar det köp som ligger till grund för kreditavtalet och inga andra köp finns knutna till avtalet, avslutas även ditt kreditavtal hos Billmate. Efter att ångerfristen passerat kan du som konsument alltid avsluta krediten genom att betala det resterande kreditbeloppet, samt tillhörande avgifter, i förtid.

Språk Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. All kommunikation sker på svenska.
Tillämplig lagstiftning Svensk lag gäller för kreditavtalet. Svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist med anledning av krediten.
Klagomålshantering

Klagomål ska i första hand lämnas skriftligt eller muntligt till Billmate via någon av följande kanaler:
E-post: info@billmate.se
Post: Billmate AB, Box 526, 211 25 Malmö
Telefon: 040-30 35 00
Webformulär: www.billmate.se

Billmate hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. Är kredittagaren missnöjd kan denne även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 113 43 Stockholm.

Version 2.0, 7 april, 2021